Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

ÚČINNÉ OD 1.2.2018 (S VÝJIMKOU ČL. 9, KTERÝ JE ÚČINNÝ OD 25. 5. 2018).

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností coraHB autodíly s. r. o., se sídlem v areálu Stazap Business Park, C1.14, Tiskařská 599/12, Praha 10 – Malešice 108 00, IČ: 02358344, DIČ CZ 02358344 (dále jen „dodavatel“) a třetími osobami (dále jen „odběratel“), kde dodavatel dodává odběrateli zboží ze svého sortimentu. Dále se těmito Podmínkami řídí také vztahy mezi dodavatelem a jeho partnery dle smlouvy o partnerství a smlouvy o spolupráci. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu dodavatele. Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavíraných mezi dodavatelem a odběratelem (kupní smlouva, rámcová kupní smlouva, smlouvy o partnerství, smlouvy o spolupráci apod.) mají před těmito podmínkami přednost.

2. Uzavření smlouvy

1. Jednotlivé kupní smlouvy na zboží z nabídky dodavatele jsou uzavírány na základě písemné objednávky odběratele, na základě ústní objednávky při osobním nákupu kupujícího, e-mailem, a telefonicky, přičemž taková objednávka musí být vždy výslovně či konkludentně akceptovaná dodavatelem. Je-li akceptována pouze část objednávky, je uzavřena kupní smlouva pouze co do rozsahu takto akceptované části objednávky. Kupní smlouva je uzavřena také faktickým dodáním zboží dle objednávky, tj. převzetím zboží odběratelem při osobním nákupu, převzetím zboží v dohodnutém místě, nebo odesláním zboží externí přepravní službou nebo závozem ze strany dodavatele (vždy podle toho, co nastane dříve).

2. Za objednávku se považují i e-maily odeslané z emailové adresy odběratele, ze které bude dodavatel kontaktován či ze které odběratel s dodavatelem komunikuje. 

3. Objednávku lze provést také prostřednictvím webových stránek dodavatele na adrese www.corahb.cz a eshop.corahb.cz. V případě e-shopu se má smlouva za uzavřenou akceptací objednávky dodavatelem (jakýmkoliv projevem vůle, zejména akceptačním e-mailem, odsouhlasením v systému, dodáním zboží apod.) a odběratel se tímto krokem zavazuje k převzetí zboží a řádného a včasného zaplacení stanovené kupní ceny včetně příslušné DPH. Učiněním jakékoliv objednávky projevuje odběratel svůj souhlas s Podmínkami v jejich aktuálním znění. Na nutnost seznámit ses Podmínkami před učiněním objednávky byl odběratel upozorněn (zejména v e-shopu, na www stránkách dodavatele, na prodejně, kde jsou podmínky vyvěšeny a v kopiích pro odběratele připraveny apod.) a učiněním objednávky tak projevuje svůj souhlas se zněním Podmínek v aktuálním znění. Odběratel přebírá objednávkou zboží veškerou zodpovědnost za správnost aplikace objednaného výrobku a za veškeré případné následné škody vzniklé nesprávným výběrem danéhovýrobku a jeho použitím. Odběratel je povinen odebrané zboží instalovat pouze proškolenými odborníky.

4. Odběratel je plně zodpovědný za jím vytvořenou – zaslanou objednávku (a dále také za objednávku vytvořenou osobami, kterým poskytne přístup do systému dodavatele či e-mailové schránky) – tj. i za počet objednaných kusů a správnost zboží.

5. Dodavatel není povinen objednávku odběratele přijmout a realizovat, tuto vždy posuzuje dle svých možností.

6. Objednávka odběratele by měla obsahovat alespoň tyto náležitosti (absence všech náležitostí však nemá vliv na platnost objednávky a na platné uzavření kupní smlouvy):

• obchodní firmu a sídlo kupujícího,
• IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH),
• druh produktu (zboží), jež je předmětem objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího, včetně čísla produktu
• množství požadovaných kusů produktů,
• místo a termín dodání,
• způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží,
• v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce odběratele a razítko.

7. Objednávkou zboží se potvrzuje, že za odběratele jsou oprávněny jednat (zejména uzavírat smlouvy na odběr zboží a přijímat zboží, včetně podpisu veškerých potvrzení) všichni zaměstnanci a osoby nacházející se na jeho provozovně, přičemž tito jsou oprávněni za odběratele s dodavatelem vstupovat do smluvních vztahů, uznávat závazky dodavatele, přebírat dodané zboží a potvrzovat faktury a dodací listy, atd. Za tyto osoby se výslovně považují i osoby přítomné na provozovně odběratele a dále také na místě odběratelem určeném pro doručování dle objednávky či určení odběratele. Odběratel se zavazuje objednané zboží v dohodnutém místě plnění převzít, převzetí zboží potvrdit na dodacím listu a faktuře (podpisem a razítkem) a v určených termínech řádně uhradit jeho kupní cenu. Odběratel odebírá od dodavatele zboží vždy z aktuální nabídky dodavatele, která se může během trvání smluvního vztahu měnit, a to za platné ceny k okamžiku objednávky zboží, určené dodavatelem v jím vydaném aktuálním ceníku zboží. 

8. Smluvní strany se dohodly, že za potvrzení dodacího listu a tedy i správnosti celé objednávky lze učinit mimo potvrzení dodacího listu v listinné formě i formou potvrzení v e-shopu a zejména objednávkou dalšího zboží. Učiněním jakékoliv další objednávky souhlasí odběratel s Podmínkami v aktuálním znění a projevuje svůj souhlas s dodaným zbožím a potvrzuje tím i příslušné dodací listy na dříve objednané zboží (tedy že mu bylo zboží dříve objednané řádně a včas doručeno), vyjma výslovně uvedených nesrovnalostí – tyto je odběratel povinen učinit do 10 dnů písemně od následné objednávky zboží. Učiněním objednávky prostřednictvím e-shopu odběratel výslovně potvrzuje, že mu bylo řádně dodáno zboží z předchozích objednávek včetně vystavených faktur (zejména dodací listy v e-shopu výslovně zaškrtnuté). Pokud tomu tak v daný okamžik nebude, je odběratel povinen do objednávky dalšího zboží vepsat tuto výhradu. 

9. Údaje, nutné pro přihlášení do systému a uskutečnění objednávky v e-shopu dodavatele je nutné ze strany odběratele chránit, nesdělovat je nepověřeným osobám, zamezit jejich zneužití či ztrátě, aby byla vždy zachována identifikace odběratele. V případě ohrožení těchto údajů je nutné ihned bez prodlení požádat o jejich změnu, tak aby bylo zamezeno jejich případnému zneužití a způsobení škody. Budou-li údaje poskytnuté odběrateli zneužity či poskytne je odběratel jakékoliv osobě či nebude-li je dostatečně chránit, odpovídá odběratel za jakékoliv škody a jakékoliv právní jednání z těchto přístupových údajů jsou činěna na účet odběratele. 

10. Odběratel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za dodavatelem na třetí osobu a ani jednostranně započíst jakoukoliv pohledávku vůči dodavateli. 

3. Ceny

Odběratel je povinen dodavateli za dodané zboží uhradit kupní cenu ve výši, jež je stanovena v platném ceníku dodavatele v době učinění objednávky a umístěného na webových stránkách dodavatele na adrese eshop.corahb.cz a www.corahb.cz, pokud se strany nedohodly jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo průběžné úpravy cen za zboží v návaznosti na úpravě cen svýchdodavatelů. V ceně zboží není započítáno případné balné a doprava, není-li dohodnuto nebo dále stanoveno jinak. 

1. Pro účely označení „akční zboží“ či „výhodná nabídka“ je považováno zboží, jež je označeno tímto přívlastkem na internetových stránkách dodavatele, v e-shopu dodavatele, v aktuálním tištěném letáku dodavatele, popř. na prodejně dodavatele. Dodavatel může poskytnout odběrateli slevu z kupní ceny. Tato sleva se sjednává při registraci odběratele v e-systému dodavatele. Při této registraci obdrží odběratel od dodavatele přístupové jméno a heslo, na základě kterého má odběratel přístup do e-systému dodavatele a v tomto systému se mu již zobrazují individuální nákupní ceny (tedy jedná se o ceny již ponížené o ujednanou slevu). Poskytnutou slevu ze strany prodávajícího lze následně odejmout jednostranným oznámením dodavatele odběrateli (i příkladně v prostředí e-shopu či odesláním na e-mailovou adresu odběratele nebo jednostranným odstraněním slevy z e-systému).  

2. Dodavatel je oprávněn požadovat po odběrateli před dodáním zboží úhradu zálohy na kupní cenu, a to ve výši až 100% této kupní ceny, zejména v případě nadměrných či neobvyklých individuálních objednávek. Po dobu před složením uvedené zálohy neběží lhůty určené pro dodání zboží a dodavatel neodpovídá za škodu spojenou s nedodáním zboží. 

3. Právo na zaplacení ceny zboží se promlčuje ve lhůtě 10 let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

4. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

1. Termín, místo dodání a podmínky přepravy objednaného zboží sjednává dodavatel s odběratelem při každém obchodním případu, nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody stran a dále také na základě obchodní praxe zavedené mezi odběratelem a dodavatelem. Dnem dodání je den odeslání či předání zboží prvnímu dopravci k přepravě nebo převzetí zboží odběratelem na prodejně dodavatele, nebo převzetí zboží odběratelem (či dalšími osobami jako zaměstnanci odběratele či osobami nacházející se na odběratelem určeném odběrném místě) či dle dohody a praxe zanecháním v dohodnutém místě dodání (např. schránky pro případ nepřítomnosti apod.). Pokud by opožděným termínem dodání vznikly odběrateli jakékoliv škody, je povinen na toto dodavatele upozornit již v objednávce. Dodávky po částech je odběratel povinen vždy přijmout. Odběratel bere na vědomí, že většinu sortimentu nemá dodavatel na svých skladech, ale tento po objednávce dodavatele objednává u svých dodavatelů – s ohledem na tuto skutečnost se ujednává, že dodavatel neodpovídá zejména u zboží, které negarantuje jako „skladem“ za včasné dodání zboží, kdy toto se může s ohledem na různé skutečnosti související s logistikou zpozdit. 

2. Odběratel je povinen neprodleně potvrdit převzetí zboží na dodacím listě (razítko + podpis) a takto potvrzený dodací list doručit do 5 pracovních dnů do sídla nebo provozovny dodavatele, pokud k potvrzení dodacího listu odběratelem a jeho předání dodavateli nedošlo již při převzetí zboží či na faktuře. Dodavatel je oprávněn pozastavit další dodávky zboží odběrateli, který je v prodlení se splněním povinnosti potvrdit a předat dodací list za zboží již dříve dodané a dále, je-li odběratel v prodlení s úhradou kupní ceny takové či dřívějších objednávek. Totéž právo dle předchozí věty má dodavatel také v případě podezření na možné finanční problémy na straně odběratele, zejména pak v případě nařízení exekuce na majetek odběratele či insolvenční řízení s odběratelem (to vše i v případě osoby s odběratelem propojené). Po dobu prodlení odběratele s potvrzením a předáním dodacího listu za zboží dříve odebrané (a také jeho zaplacení), není dodavatel v prodlení s dodávkou zboží a o dobu prodlení odběratele s potvrzením a předáním dodacího listu (a zaplacením dříve dodaného zboží) se dohodnutá doba dodání dalšího zboží prodlužuje s tím, že dodavatel je oprávněn od smlouvy o dodávce jednostranně odstoupit.

3. Pokud odběratel nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, může dodavatel po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100% z dohodnuté ceny.

4. V případě, že na základě dohody smluvních stran dodavatel odešle zboží do místa určeného odběratelem, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě.

5. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na odběratele nebezpečí škody na zboží. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude mít dodavatel povinnost dodat zboží do místa určeného odběratelem prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele v okamžiku jeho převzetí od posádky dopravního prostředku prodávajícího, nebo zejména při nočním závozu či nepřítomnosti odběratele uložením dodávaného zboží dohodnutým způsobem na dohodnutém místě. Dodavatel neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět odběratel. V případě, kdy odběratel dá dodavateli pokyn k předání zboží na určeném místě pracovníkovi odběratele či uložení zboží bez přítomnosti pracovníka odběratele, přechází na odběratele nebezpečí vzniku škody na zboží tímto pokynem.

6. Při předání zboží v sídle nebo prodejním místě dodavatele přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele převzetím zboží. Zajišťuje-li dopravu zboží dle smlouvy dodavatel, je ke kupní ceně zboží účtováno dopravné dle ceníku dodavatele, platného ke dni dodání zboží. Dopravné tvoří samostatnou položku, nezávislou na kupní ceně. 

7. Originálními díly se pro potřeby těchto Podmínek a dalších smluv, které se jimi řídí, rozumí díly dodané dodavateli přímo od výrobců, kteří jsou smluvními partnery automobilek, tedy výrobci a dodavatelé, jež dodávají své výrobky také do prvovýroby automobilů.

5. Záruční a reklamační podmínky, vrácení zboží

1. Je-li odběratel fyzická osoba – spotřebitel, odpovídá dodavatel za vady dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalších souvisejících předpisů a neaplikují se níže uvedená ustanovení tohoto oddílu. Není-li odběratel spotřebitelem, odpovídá dodavatel za vady zboží dle ujednání v tomto oddělení podmínek a v neupravených záležitostech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2.  V maximální možné míře se vylučuje aplikace ustanovení §§ 2099 – 2109 a § 2165 odst. 1 občanského zákoníku. Odběratel povinen při převzetí zboží provést řádnou kontrolu zboží a upozornit dodavatele na všechny vady, které lze poznat bez potřeby odzkoušení zboží (společně s jinými součástkami) při pouhé vizuální prohlídce. V případě, že odběratel dodavatele na tyto vady při převzetí zboží neupozorní, dodavatel za takové vady neodpovídá. Jestliže je zboží dodáno odběrateli prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb, je odběratel povinen při převzetí zboží řádně prohlédnout a v případě pouhým pohledem zjistitelné vady sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud odběratel takový zápis k reklamaci nedoloží, nemusí být reklamace dodavatelem uznána. 

3. Odběratel je povinen zboží okamžitě po jeho převzetí či dodání rozbalit, provést řádnou kontrolu a jeho odzkoušení s řádnou a odbornou péčí. Jakékoliv vady v množství, jakosti a provedení zboží oproti objednávce nebo dodacím dokladům je třeba oznámit neprodleně dodavateli, nejpozději však do 3 dnů od převzetí či dodání zboží odběrateli. Za později uplatněné vady ze strany odběratele dodavatel neodpovídá. Odběratel uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na jakémkoli prodejním místě dodavatele. 

4. Odběratel je povinen ihned po převzetí zboží toto s odbornou péčí zkontrolovat také co do možných vad způsobených přepravou. Takovéto vady je povinen ihned nahlásit oproti potvrzení přímo přepravující osobě nebo prostřednictvím formuláře sloužícího k nahlášení poškozeného zboží, nacházejícího se na www.corahb.cz/hlaseni-poskozeneho-zbozi/ nebo na eshopu eshop.corahb.cz, a to nejpozději ve lhůtě 3 hodin od doručení zboží. K jakémukoliv pozdějšímu oznámení vady způsobené přepravou nelze přihlížet a dodavatel za takovou neodpovídá. Nebude-li vada způsobená přepravou řádně a včas oznámena, považuje se taková vada za poškození způsobené následně odběratelem.

Skryté vady zboží je třeba oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co je odběratel mohl poznat při dostatečné péči při provedení odborné prohlídky a odzkoušení zboží ihned po jeho dodání, nejpozději však do jednoho měsíce od dodání zboží, jinak za takovou vadu dodavatel neodpovídá.

5. V případě vadného plnění má odběratel právo na bezplatné odstranění vady a není-li to možné, má právo na dodání nového zboží a nebude-li toho dodavatel schopen, pak má odběratel právo na vrácení zaplacené kupní ceny zboží. Odběratel však není v žádném případě oprávněn zadržovat jakoukoliv platbu vůči dodavateli z jakéhokoliv důvodu. Odběratel předává zboží do reklamace ihned po zjištění vady zboží, a to spolu s vyplněným reklamačním protokolem, který je k dispozici v elektronické verzi na webových stránkách dodavatele a na všech prodejních místech dodavatele. Zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady a v čistém stavu. V případě, že reklamace nebude řádně uplatněna na uvedeném reklamačním protokolu, bude vrácena zpět odběrateli na jeho náklady. Dodavatel neodpovídá za běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, za škody způsobené chemickými vlivy, za škody neodbornou montáží a za škody způsobené nevhodným skladováním u objednatele apod.

Dodavatel neodpovídá ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou, neodbornou či nevhodnou montáží (i opravou jako celku) či nesprávným používáním a za škody způsobené zásahem třetí osoby. Odběratel je povinen dodržovat při instalaci zboží originální postupy doporučené výrobci jednotlivých vozidel, Zboží ze sortimentu dodavatele je oprávněna montovat pouze odborná osoba, za kterou se považuje autorizovaný i neautorizovaný servis s patřičnými oprávněními a jeho odborní pracovníci na danou záležitost, kteří mají s takovou montáží již předchozí dostatečné zkušenosti a patřičné proškolení. Pokud se ukáže reklamace jako neoprávněná s tím, že dodavatel za vadu neodpovídá a tato byla způsobena nevhodným užíváním či nevhodnou nebo neodbornou montáží zboží, je odběratel povinen dodavateli uhradit veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace, včetně zejména odborného prozkoušení zboží či znaleckého posudku.

Možnost vrácení nevhodného zboží:

Dodavatel se může s odběratelem dohodnout na vrácení zboží v prodejním místě dodavatele, kde zboží zakoupil a to společně s prodejním dokladem spolu s řádně vyplněnou průvodkou vráceného zboží, která je k dispozici na webu dodavatele a na všech prodejních místech dodavatele. Bez řádně vyplněné průvodky nebude zboží dodavatelem vůbec převzato. 

1. V případě dohody mezi dodavatelem a odběratelem je odběratel oprávněn zboží vrátit dodavateli a dodavatel v takovém případě vrátí odběrateli za níže uvedených podmínek kupní cenu zboží či její poměrnou část. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškrábané, v původním stavu a původním neponičeném (nepopsaném, neroztrhaném a nepolepeném) obalu (platí pro všechny lhůty vrácení). 

Při dohodě o vrácení zboží do 7 pracovních dnů ode dne dodání zboží má odběratel nárok na vrácení kupní ceny vráceného zboží v plné výši (pokud se nebude jednat o zboží specifické, těžko dále prodejné).

2. Při dohodě o vrácení zboží ve lhůtě od 8 do 13 pracovního dne ode dne dodání zboží má odběratel nárok na vrácení 90% kupní ceny vráceného zboží (tj. stornopoplatek 10%).

3. Po uplynutí 14 pracovních dnů zboží nelze vrátit (v ojedinělých případech dodavatel zboží vezme zpět na sklad s 50% storno poplatkem z kupní ceny).

4. V případě, že ke dni vrácení zboží nebyla odběratelem kupní cena uhrazena, má dodavatel právo požadovat po odběrateli úhradu ve výši odpovídající 10% z kupní ceny v případě vrácení zboží do 7 pracovních dnů ode dne dodání zboží, 25% z kupní ceny v případě vrácení zboží ve lhůtě od 8 do 13 pracovních dnů ode dne dodání zboží, a 50% z kupní ceny v případě vrácení zboží po uplynutí 14 pracovních dnů ode dne dodání zboží odběrateli.

5. Pokud bude zjištěno, že zboží bylo vráceno s vadami (i když tyto budou zjištěny až následnou kontrolou funkčnosti zboží), může dodavatel od vrácení takového zboží odstoupit a odběratel je povinen uhradit plnou kupní cenu dodavateli.

Nedílnou součástí reklamačních podmínek je také dokument „CHB.10.40.Dk.7 – Dodatek reklamačních podmínek a vrácení“, který doplňuje a upřesňuje podmínky spojené s reklamací a vrácením zboží konkrétního výrobce nebo skupiny zboží. (Dokument je k dispozici zejména na webu společnosti coraHB autodíly s.r.o. a v jednotlivých prodejnách dodavatele a jeho partnerů).

Partner dodavatele je na základě smlouvy o partnerství povinen držet vůči jeho zákazníkům stejné reklamační podmínky jako dodavatel.

6. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

1. Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně dodavatele, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeného na faktuře. Dodavatel vystaví fakturu a tuto předá při dodání zboží odběrateli, přičemž neobdrží-li odběratel fakturu se zbožím, je povinen si tuto písemně vyžádat u dodavatele do 3 pracovních dnů od obdržení zboží a v pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3. pracovní den po dodání zboží. Uvedení způsobu placení „v hotovosti“ na faktuře s uvedením odlišného data splatnosti od data vystavení faktury neznamená, že zboží bylo v hotovosti uhrazeno, ale že má být ve lhůtě splatnosti uhrazeno odběratelem v hotovosti, na což bude odběrateli vystaven samostatný příjmový doklad. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany stanoví, že neobdrží -li odběratel  fakturu, je ujednaná kupní cena splatná do 21 dnů ode dne doručení objednávky dodavateli bez ohledu na jakékoliv další okolnosti . Bude-li odběratel v prodlení s úhradou ceny zboží či jakéhokoliv jiného plnění dle těchto podmínek a smlouvy dodavateli, je povinen zaplatit dodavateli vedle zákonného úroku z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den trvání prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná vždy ke dni, kdy dodavateli vznikne na její zaplacení právo.

2. Smluvní strany ujednávají, že odběratel je v případě svého prodlení povinen uhradit dodavateli vedle výše uvedeného také náklady na vymáhání dlužné částky, zejména pak náklady na zastoupení advokátem (a na veškeré jednotlivé úkony advokáta dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, případně podle nástupnického právního předpisu o odměňování advokátů), náklady na správu pohledávky ve výši 30,- Kč / den po splatnosti a veškeré další náklady (případný soudní poplatek apod.).

3. Až do zaplacení celé fakturované částky (kupní ceny veškerého zboží na fakturované dodávce) je zboží výhradním majetkem dodavatele a odběratel není do provedení úhrad oprávněn zboží jakkoliv použít, zabudovat, zcizit či jakkoliv jinak s ním nakládat (tedy do úhrady celé faktury za dodávku zboží se toto vztahuje na všechno zboží na takové faktuře uvedené). Po úhradě celé částky faktury přechází vlastnické právo na odběratele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží odběrateli – k tomuto je dodavatel jednostranně oprávněn i bez odstoupení od smlouvy. Odběratel je povinen umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele ihned na jejich výzvu a výslovně je odběratel pověřuje, aby si takové zboží z provozovny či skladu odběratele sami odebrali. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu nákladů a škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena. 

7. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele ještě před odesláním zboží dodavatelem (v případě osobních převzetí ještě před tímto převzetím) je dodavatel odběratel povinen uhradit dodavateli odstupné ve výši 10% sjednané ceny předmětného zboží. Pokud již došlo k odeslání zboží dodavatelem, postupuje se podle čl. 5 těchto Podmínek. 

8. Informace v případě uzavírání smlouvy distančním způsobem se spotřebitelem

1. Na kupujícího v postavení spotřebitele se nevztahují ujednání uvedená v těchto Podmínkách a Dodatku reklamačních podmínek a vrácení zboží, které nepřipouští právní řád České republiky.

2. Identifikace prodávajícího a provozovatele eshopu:

coraHB autodíly s.r.o.
areál Stazap Business Park, C1.14,
Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 – Malešice
IČ: 002358344, DIČ: CZ 002358344
zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218464

Objednávka

1. Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu popř. učiněním objednávky telefonicky, odběratel potvrzuje souhlas s těmito Podmínkami (včetně Dodatku reklamačních podmínek a vrácení zboží), údaji a souhlasy v nich uvedenými a závaznost objednávky. O přijetí objednávky bude kupující informován. 

2. Pokud objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, bude o této skutečnosti odběratel neprodleně informován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Dodavatel je oprávněn telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu či jiným způsobem je závazná. Odběratel je povinen po dobu 1 měsíce od převzetí zboží uchovat originální nepoškozené obaly zboží pro případ odstoupení od smlouvy, reklamace vady či vrácení zboží a tyto v takovém případě dodavateli předat.  

Zrušení objednávky prodávajícím

Dodavatel je oprávněn v následujících případech zrušit objednávku (či její část):

1. Objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení.
2. Výrobce zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh, a to dlouhodobě nebo není momentálně skladem.
3. Zásadně se změnila cena zboží v objednávce.
4. Z jiného závažného důvodu (příkladně exekuce či úpadek odběratele).

O zrušení objednávky bude dodavatel odběratele informovat formou emailu do čtyř pracovních dnů od jejího obdržení. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem, například převodem nebo platební kartou, bude celková zaplacená částka vrácena na bankovní účet odběratele do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

Náklady spojené s vrácením zboží

Odběratel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odběratel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

• musí být v původním nepoškozeném obalu
• nesmí být použité – tím je myšleno, že odběratel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat
• musí být nepoškozené
• musí být kompletní (včetně krabiček, manuálů, certifikátu apod.)
• s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list) Odběratel je povinen zasílat zboží dodavateli doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, dodavatel není povinen takovou zásilku převzít.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

1. Objednané zboží je expedováno do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky (není-li v popisu zboží uvedena jiná lhůta). V případě objednávky zboží, které není skladem (tato informace je uvedena u každého konkrétního zboží) může být lhůta vypravení zboží delší, zejména pak u zboží objednávaného dodavatelem v zahraničí, přičemž o předpokládané době expedice takového zboží bude odběratel dodavatelem informován. Způsob platby je dle volby odběratele formou dobírky (tedy odběratel zaplatí zboží doručovateli při jeho převzetí), dále platbou bankovním převodem či platební kartou, pokud to provozní podmínky eshopu umožňují. Platit lze také v hotovosti na pobočkách dodavatele.

2. Zboží dodavatel dodává prostřednictvím provozovatele poštovních či přepravních služeb za cenu, dle ceníku služeb těmito provozovateli vydanými, kterou platí odběratel. Náklady na zaslání zboží mimo ČR platí odběratel podle požadovaného místa doručení v částce dle ceníku provozovatele poštovních služeb.

3. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. odběratel není i přes dohodnutý termín přítomen sám či jím určená osoba, atd.), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno automaticky opakovaně. Dodavatel si je oprávněn o nezbytnou dobu prodloužit expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě a jejím důvodu bude odběratel neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. 

Doručování mimo území ČR

Zboží je dodáváno obchodním balíkem zvoleného provozovatele poštovních služeb. Pro zaslání zboží mimo území ČR akceptujeme pouze platbu převodem na bankovní účet nebo platební kartou, pokud to umožňují provozní podmínky eshopu, přičemž náklady na dodání zboží mimo ČR nese odběratel.

Způsoby plateb

• platba v hotovosti při převzetí zboží na dobírku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pouze pro ČR.
• platba platebními kartami VISA, MasterCard a American Express, pokud to provozní podmínky eshopu umožňují,
• platba převodem na bankovní účet na základě vystavené faktury. Faktura k proplacení bude odběrateli zaslána na jeho kontaktní email s určeným datem splatnosti.

Reklamace

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Dodatek reklamačních podmínek a vrácení zboží CHB.10.40.Dk.7 – Dodatek reklamačních podmínek a vrácení.

9. Ochrana osobních údajů

Odběratel tímto bere na vědomí, že v rámci všech obchodních vztahů uzavíraných mezi dodavatelem a odběratelem dochází ke zpracování osobních údajů odběratele. Dodavatel je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) správcem osobních údajů, které od odběratele jako subjektu údajů získal, a které zpracovává z jednoho či více následujících zákonných důvodů:

1. Souhlas. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. V případě, že dodavatel nakládá s osobními údaji na základě uděleného souhlasu zpracovatele, je tento souhlas možné kdykoli odvolat. 

2. Plnění smlouvy. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

3. Plnění právní povinnosti. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

4. Oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

I. Dodavatel zpracovává zejména následující údaje:

a) Identifikační údaje: zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, v případě podnikatele též IČO a sídlo. 

b) Údaje o předchozích obchodních vztazích: zejména údaje o dosud uzavřených kupních smlouvách, druzích zboží odebraných ze sortimentu odběratele a údaje umožňující rychlé a efektivní plnění smluvních závazků i požadavků odběratele.

II. Dodavatel zpracovává osobní údaje pro jeden či více následujících účelů:

a) Identifikace odběratele jako smluvní strany; plnění smlouvy, zajištění rychlého a efektivního plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu. Důvod zpracování: plnění smlouvy. 

b) Efektivní poskytování služeb souvisejících s plněním smlouvy; zajištění přehledu o zákaznickém portfoliu odběratele, vyřizování požadavků a žádostí ze strany odběratele, interní potřeby dodavatele (statistické účely, schvalování uzavíraných smluv, zajištění odpovídajícího materiálového toku ve společnosti). Důvod zpracování: Plnění smlouvy, oprávněný zájem.

c) Marketing; zasílání obchodních sdělení, propagace zboží a služeb dodavatele, přizpůsobení zasílaných obchodních sdělení zákaznickému portfoliu odběratele, vedení obratových statistik pro poskytování slev a bonusů dle zavedených postupů dodavatele. Důvod zpracování: Oprávněný zájem, souhlas.

III. Přenos osobních údajů

Dodavatel sdílí osobní údaje odběratele v rozsahu nezbytně nutném pro plnění jimi poskytovaných služeb zejména s následujícími kategoriemi příjemců: poskytovatelé účetních služeb a daňového poradenství, poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé poštovních služeb včetně kurýrů a soukromých dopravců, poskytovatelé právních služeb. Výše uvedené subjekty jsou vůči dodavateli v postavení zpracovatelů. Dodavatel prohlašuje, že s uvedenými subjekty má odpovídajícím způsobem upraveny vztahy týkající se nakládání s osobními údaji odběratelů tak, aby nedocházelo k jejich zpracováním jiným než zákonným, transparentním a korektním způsobem.

IV. Dozorový orgán

Zpracování osobních údajů dodavatelem podléhá dohledu dozorového úřadu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V. Práva subjektu údajů

Odběratel jako subjekt údajů má v souladu s obecným nařízením následující práva:

1. právo na přístup k údajům

Odběratel má právo požadovat od dodavatele informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány nebo ne, a pokud ano, má rovněž právo na jejich kopii a na informace, jaké údaje jsou zpracovávány a proč, po jakou dobu jsou ukládány a zda jsou poskytovány třetím subjektům nebo předávány do zemí mimo EU.

2. právo na opravu údajů

Odběratel má právo žádat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se jej týkají, popřípadě aby byly doplněny údaje neúplné.

3. právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

Odběratel má právo požadovat výmaz osobních údajů. Dodavatel je povinen takovému požadavku vyhovět jestliže pominul účel, pro který byly osobní údaje původně zpracovávány, byl odvolán souhlas, který k jejich zpracování opravňoval, byly vzneseny námitky proti zpracování (viz dále), jejich zpracování je protiprávní nebo takový výmaz ukládá některý právní předpis.

Právo na výmaz se však neuplatní, jestliže dodavateli ukládá zpracování osobních údajů některý právní předpis, jestliže je jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků společnosti.

4. právo na omezení zpracování

Odběratel má právo požadovat, aby bylo zpracování osobních údajů omezeno. V případě, že jsou osobní údaje o odběrateli nepřesné, může být zpracování omezeno na dobu, než dojde k jejich opravě. Dále může být omezení požadováno v případě protiprávního zpracování, pominul-li již účel zpracování nebo je-li vznesena námitka proti způsobu zpracování (viz níže).  

Využijete-li práva na omezení zpracování, mohou být omezené osobní údaje dále zpracovávány pouze na základě souhlasu, z důvodu ochrany právních zájmů společnosti nebo ve veřejném zájmu. 

5. právo na přenositelnost údajů

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň se tak děje automatizovaným způsobem, může odběratel požadovat též poskytnutí těchto údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje je rovněž dále oprávněn poskytnout třetím subjektům dle svého uvážení.

6. právo vznést námitku k dozorovému úřadu

Nesouhlasí-li odběratel se způsobem, jakým jsou osobní údaje zpracovávány, může proti tomuto způsobu zpracování rovněž vznést námitku, konkrétně tehdy, jestliže je toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněného zájmu společnosti a také tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely přímého marketingu.

7. právo na odvolání souhlasu

Souhlas je možno odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu gdpr@corahb.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na předchozí zpracování osobních údajů po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

8. právo odmítnout poskytnutí údajů

Odběratel není povinen dodavateli jakékoli údaje poskytnout. V případě údajů, k jejichž zpracování dochází na základě právní povinnosti, plnění smlouvy nebo ochrany oprávněného zájmu, není v takovém případě dodavatel oprávněn a povinen odběratelem požadovanou službu poskytnout..

VI. Doba uchování osobních údajů

Dodavatel uchovává osobní údaje odběratele po nezbytně nutnou dobu. V případě zpracování na základě právní povinnosti nebo plnění smlouvy je tato doba dána právními předpisy České republiky týkajícími se požadavků na archivaci účetních dokladů, daňových dokladů, daňové evidence apod.

V případě zpracování na základě souhlasu uděleného odběratelem uchovává dodavatel tyto údaje po dobu, po kterou je souhlas odběratelem udělen.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu jsou Vaše osobní údaje uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, kterou se v tomto případě rozumí doba trvání oprávněného zájmu a dále po dobu 4 let.

10. Jiná ustanovení

1. Tyto Podmínky jsou účinné od 1.2.2018 (s výjimkou čl. 9, který je účinný od 25. 5. 2018) a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve. 

2. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující charakter.

3.Odesláním elektronické objednávky (či jakýmkoliv jiným návrhem na uzavření smlouvy) odběratel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto Podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

4. V případě, že dodavatel a odběratel mezi sebou uzavřeli rámcovou či jinou podobnou smlouvu o dlouhodobé spolupráci (dále jen „Rámcová smlouva"), jejíž součástí jsou tyto Podmínky, je dodavatel oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž o této změně odběratele informuje prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou odběratelem v Rámcové smlouvě. V případě, že odběratel nesouhlasí s novým zněním Podmínek, je oprávněn Rámcovou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení informace o změně Podmínek ve tříměsíční lhůtě bez udání důvodu vypovědět. 

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory nejprve smírnou cestou. Je-li odběratelem spotřebitel a nepodaří-li se spor vyřešit jednáním mezi dodavatelem a odběratelem, je odběratel oprávněn obrátit se s návrhem o mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, bude spor rozhodován věcně a místně příslušným soudem.

6. Odběratel učiněním objednávky prohlašuje, že se s obsahem těchto Podmínek důkladně seznámil, všechna ustanovení jsou pro něj pochopitelná, odpovídají obvyklým podmínkám ujednávaných v obdobných případech a nejsou pro něj v jakémkoliv ohledu jednostranně nevýhodné. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ustanovení §§ § 1732 odst. 2, 1799 a 1800 občanského zákoníku. 

7. Odběratel tímto potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá jako podmínky této Smlouvy / Rámcové smlouvy:

Důsledky nepřevzetí zboží odběratelem (čl. 4.4 Podmínek);
Omezení práv z vadného plnění (čl. 5.1 Podmínek);
Povinnost odběratele neprodleně zboží prohlédnout a oznámit případné vady (čl. 5.2 a 5.3 Podmínek);
Práva odběratele ze skrytých vad (čl. 5.4 Podmínek);
Práva odběratele z vadného plnění (čl. 5.5 Podmínek);
Smluvní pokuta v případě prodlení s úhradou zboží (čl. 6.1 Podmínek); Výhrada vlastnictví (čl. 6.2
Podmínek);
Zrušení objednávky prodávajícím (čl. 8 - Zrušení objednávky prodávajícím).

 

Více informaci naleznete zde: Obchodní a reklamační podmínky