Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Vážení zákazníci,
tímto prohlášením Vás společnost coraHB autodíly s. r. o. informuje o způsobech zpracování Vašich osobních údajů a o opatřeních přijatých za účelem jejich zabezpečení, jakož i o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, plynoucích zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a dalších právních předpisů České republiky.

1. Postavení společnosti coraHB autodíly s. r. o.

Společnost coraHB autodíly s. r. o. je vůči Vám v postavení správce osobních údajů. To znamená, že Vaše osobní údaje získává, shromažďuje, zaznamenává, ukládá a v odůvodněných případech též poskytuje třetím subjektům.

Vaše osobní údaje společnost získává v následujících případech:

a) Objednávka zboží či služby z jejího sortimentu

V takovém případě společnosti předáváte zejména své identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu a IČO) a dále údaje, které jsou nutné k uzavření smlouvy, přijetí objednávky, registraci na e-shopu společnosti apod.

b) Komunikace se společností

Sem spadá veškerá komunikace se společností např. za účelem nezávazné poptávky zboží nebo služby, komunikace ohledně doručení zakoupeného zboží, jednání o platebních podmínkách, reklamace a reklamační řízení apod. K této komunikaci může docházet telefonicky, elektronicky i písemně.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů (důvody a účely zpracování, kategorie osobních údajů)

Společnost coraHB autodíly s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje výlučně z následujících zákonných důvodů:

a) Plnění smlouvy

Účelem zpracování je v takovém případě potřeba Vás nejprve identifikovat tak, aby s Vámi mohla být uzavřena smlouva a následně splnit veškeré závazky z uzavřené smlouvy vyplývající. Do této kategorie opravňující ke zpracování osobních údajů spadá i samotné jednání o uzavření smlouvy, tedy například umístění zboží do košíku na e-shopu společnosti, zaslání poptávky po určitém druhu zboží apod. Plněním smlouvy se rozumí také situace, kdy máte přihlašovací údaje do našeho e-shopu, skrze který následně realizujete jednotlivé objednávky a nákupy zboží.

b) Plnění právní povinnosti

Vaše osobní údaje společnost shromažďuje také tehdy, jestliže jí to ukládají právní předpisy např. z oblasti účetnictví, daňové evidence, plnění daňových povinností apod. 

c) Oprávněný zájem

Oprávněným zájmem se rozumí situace, kdy společnosti potřebu znát určitý osobní údaj sice neukládá zákon ani smlouva, přesto je však zcela legitimním požadavkem společnosti tento údaj mít a dále s ním nakládat. Typickým příkladem je používání bezpečnostních kamer v prostorách prodejen a dalších prostor společnosti (oprávněným zájmem bude v tomto případě ochrana majetku společnosti) či oslovování stávajících zákazníků s nabídkou obdobného zboží, jaké již odebírají, formou tzv. newsletterů.

d) Souhlas

Jestliže nemá společnost oprávnění Vaše osobní údaje zpracovávat ze žádného z výše uvedených důvodů, může tak činit pouze tehdy, dáte-li jí k tomu svůj souhlas. Půjde např. o souhlas se zasíláním obchodních sdělení při první objednávce z e-shopu společnosti. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat.

e) Veřejný zájem

Půjde např. o situace, kdy si dokumenty obsahující osobní údaje vyžádají orgány státní správy v rámci výkonu svých pravomocí.

Obecně společnost coraHB autodíly s. r. o. zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely:

a) Identifikace odběratele jako smluvní strany; plnění smlouvy, zajištění rychlého a efektivního plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu. Důvod zpracování: plnění smlouvy.

b) Efektivní poskytování služeb souvisejících s plněním smlouvy; zajištění přehledu o zákaznickém portfoliu odběratele, vyřizování požadavků a žádostí ze strany odběratele. Důvod zpracování: plnění smlouvy, oprávněný zájem.

c) Marketing; zasílání obchodních sdělení, propagace zboží a služeb společnosti, přizpůsobení zasílaných obchodních sdělení Vašemu zákaznickému portfoliu. Důvod zpracování: oprávněný zájem, souhlas.

d) Interní potřeby dodavatele (statistické účely, schvalování uzavíraných smluv, zajištění odpovídajícího materiálového toku ve společnosti). Důvod zpracování: oprávněný zájem, souhlas.

Za výše popsanými účely zpracovává společnost coraHB autodíly s. r. o. zejména následující kategorie osobních údajů:

a) Identifikační údaje: zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, v případě podnikatele též IČO a sídlo.

b) Údaje o předchozích obchodních vztazích: zejména údaje o dosud uzavřených kupních smlouvách, druzích zboží odebraných ze sortimentu společnosti a údaje umožňující rychlé a efektivní plnění našich smluvních závazků i Vašich požadavků.

3. Přenositelnost osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost zásadně nepředává třetím subjektům. Výjimkou mohou být situace, kdy jí to ukládá, resp. ji k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem nebo je to nutné pro splnění smlouvy. V nezbytném rozsahu tak půjde o předávání např.  poskytovatelům účetních služeb a daňového poradenství, poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům poštovních služeb včetně kurýrů a soukromých dopravců nebo poskytovatelům právních služeb.

4. Uchovávání osobních údajů

Společnost coraHB autodíly s. r. o. uchovává Vaše osobní údaje po nezbytně dlouhou dobu. V případě zpracování na základě právní povinnosti nebo plnění smlouvy je tato doba stanovena právními předpisy České republiky týkajícími se požadavků na archivaci účetních dokladů, daňových dokladů, daňové evidence apod.

V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu uchovává společnost Vaše osobní údaje po dobu, po kterou je tento souhlas udělen, obecně tedy po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu jsou Vaše osobní údaje uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, kterou se v tomto případě rozumí doba trvání oprávněného zájmu a dále po dobu 4 let.

5. Povinnost poskytnout údaje

Jakékoli poskytnutí osobních údajů je z Vaší strany ryze dobrovolné a nemůže po Vás být žádným způsobem požadováno. Vezměte však na vědomí, že v případě osobních údajů poskytnutých za účelem plnění smlouvy, právní povinnosti nebo ochrany oprávněného zájmu společnosti není bez uvedení potřebných osobních údajů možné Vám poskytnout požadované zboží či službu.

6. Vaše práva související s ochranou osobních údajů

V souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení máte následující práva:

a) Právo na přístup k údajům

Máte právo požadovat od společnosti informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nebo ne, a pokud ano, máte rovněž právo na jejich kopii a na informace, jaké údaje jsou zpracovávány a proč, na jak dlouho jsou ukládány a zda jsou poskytovány třetím subjektům nebo předávány do zemí mimo EU. 

b) Právo na opravu údajů

Máte právo žádat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se Vás týkají, popřípadě aby byly doplněny údaje neúplné.

c) Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů. Společnost coraHB autodíly s. r. o. je Vám povinna vyhovět jestliže pominul účel, pro který byly osobní údaje původně zpracovávány, byl odvolán souhlas k jejich zpracování, byly vzneseny námitky proti zpracování (viz dále), jejich zpracování je protiprávní, popřípadě takový výmaz ukládá některý právní předpis.

Právo na výmaz se však neuplatní, jestliže společnosti ukládá zpracování osobních údajů některý právní předpis, jestliže je jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků společnosti.

d) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby bylo zpracování osobních údajů omezeno. V případě, že jsou osobní údaje o Vás nepřesné, může být zpracování omezeno na dobu, než dojde k jejich opravě. Dále může být omezení požadováno v případě protiprávního zpracování, pominul-li již účel zpracování nebo je-li vznesena námitka proti způsobu zpracování (viz níže).

Využijete-li práva na omezení zpracování, mohou být omezené osobní údaje dále zpracovávány pouze na základě souhlasu, z důvodu ochrany právních zájmů společnosti nebo ve veřejném zájmu.

e) Právo na přenositelnost údajů

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň se tak děje automatizovaným způsobem, můžete požadovat též poskytnutí těchto údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje jste rovněž dále oprávněni poskytnout třetím subjektům dle svého uvážení.

f) Právo vznést námitku k dozorovému úřadu

V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete proti tomuto rovněž vznést námitku, konkrétně tehdy, jestliže je toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněného zámu společnosti a také tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely přímého marketingu.

g) Právo na odvolání souhlasu

Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto prohlášení (viz bod 8. Kontaktní údaje správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

h) Právo odmítnout poskytnutí údajů

Odběratel není povinen dodavateli jakékoli údaje poskytnout. V případě údajů, k jejichž zpracování dochází na základě právní povinnosti, plnění smlouvy nebo ochrany oprávněného zájmu, není v takovém případě dodavatel oprávněn a povinen odběratelem požadovanou službu poskytnout.

7. Dozorový úřad

Na území České republiky pohléhá zpracování osobních údajů dohledu dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V souladu s čl. 79 obecného nařízení jste oprávněni k dozorovému úřadu podat stížnost proti způsobu, jímž jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

8. Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů se pro účely tohoto prohlášení rozumí společnost coraHB autodíly s. r. o., se sídlem Tiskařská 599/12, Malešice, 108 00 Praha 10, Stazap Business Park, C 1.14, IČO 023 58 344, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 218464,

telefonní číslo: +420 569 333 149
e-mail: gdpr@corahb.cz
jméno zástupce správce: Roman Nejedlý